Campwire-palvelun yleiset sopimusehdot

1. Sopimuksen osapuolet

Intoloop Oy:n (y-tunnus 2283473-5 , jäljempänä "palveluntarjoaja") ja palveluntarjoajan asiakkaan eli verkkokoulutusten tekijän (jäljempänä "asiakas"), yhdessä "osapuolet" ja kumpikin erikseen "osapuoli", välisen sopimuksen tarkoituksena on tarjota näissä yleisissä ehdoissa ja sen liitteissä tarkemmin määriteltyjä palveluita. Nämä yleiset ehdot soveltuvat kaikkiin sopimuksiin palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä.

2. Määritelmät

Seuraavilla näissä yleisissä ehdoissa tai muussa sopimusdokumentaatiossa (jäljempänä "sopimus") käytetyillä ilmaisuilla (termeillä) on alla määritelty merkitys ja niitä voidaan käyttää myös monikossa. Listaus ilmaisuista ei ole tyhjentävä.

3. Palvelun sisältö

Palveluntarjoaja toimittaa Asiakkaalle Campwire nimisen verkkopohjaisen tietojärjestelmän (jäljempänä "Alusta"), jolle Asiakas voi ladata erilaista Asiakkaan tuottamaa ja omistamaa materiaalia sekä tarjota sitä Loppukäyttäjän käytettäväksi.

4. Soveltamisala ja sopimussuhde

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan osapuolten välisessä suhteessa kaikkiin palveluihin ja niiden perusteena oleviin sopimuksiin riippumatta siitä, onko sopimusehtoihin viitattu yksittäisten palveluiden yhteydessä.

Osapuolten välinen suhde on itsenäisten toimijoiden välinen suhde eikä mikään tässä sopimuksessa johda osapuolten väliseen kumppanuuteen, yhteisyritykseen, edustajuuteen, franchising-toimintaan, myyntiedustajuuteen tai työsuhteeseen.

Asiakas ei saa siirtää sopimusta osaksikaan kolmannelle taholle ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Asiakkaalla on kuitenkin ilman toisen osapuolen suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain samaan konserniin kuuluvalle taholle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Asiakkaan tulee ilmoittaa siirrosta palveluntarjoajalle etukäteen.

Palveluntarjoaja tuottaa palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla ja voi käyttää sopimusvelvollisuuksiensa täyttämiseen ja palvelun tarjoamiseen alihankkijoita ja muita sopimuskumppaneita. Palveluntarjoaja vastaa palvelun tuottamisessa käyttämiensä alihankkijoiden suorituksista kuten omastaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain samaan konserniin kuuluvalle taholle, tai kolmannelle taholle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa siirrosta toiselle osapuolelle etukäteen. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

5. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

Palveluntarjoaja ei anna mitään takuuta palveluun liittyen, eikä vakuuta mitään koskien palvelua (esim. palvelun soveltuvuutta johonkin tiettyyn erityiseen käyttötarkoitukseen), jollei sopimuksessa ole toisin nimenomaisesti todettu.

Palveluntarjoaja antaa asiakkaalle ohjeita ja neuvoja palvelun käytöstä niin usein kuin palveluntarjoaja katsoo tarpeelliseksi. Asiakkaan tulee noudattaa kyseisiä ohjeita ja neuvoja.

Palveluntarjoaja ei ole missään olosuhteissa vastuussa Loppukäyttäjän velan maksamisesta Asiakkaalle tai muista Loppukäyttäjän velvollisuuksista Asiakasta kohtaan. Palveluntarjoaja ei myy eikä omista tuotteita eikä ota mitään vastuuta tuotteista, vaan tuotteiden myyjänä toimii aina Asiakas. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen antamaan Loppukäyttäjälle asiakaspalvelua.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden keskeyttää palvelun tarjoamisen milloin tahansa esimerkiksi korjauksen, muutoksen, ylläpidon, päivityksen tai muun vastaavan syyn johdosta. Palveluntarjoaja voi tehdä Asiakkaan palvelun käyttöön, tekniseen toteutukseen ja rajapintakuvauksiin vaikuttavia muutoksia. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan tällaisista muutoksista asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen, edellyttäen, että ne eivät liity kriittisiin tietoturva- ja/tai riskienhallinnan muutoksiin. Muutokset voivat aiheuttaa muutoksia asiakkaan järjestelmiin, josta aiheutuvasta työstä ja kustannuksista palveluntarjoaja ei vastaa. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen tekemään palveluun asiakkaan vaatimia muutoksia. Asiakkaan pyytämistä muutoksista palveluun voidaan kuitenkin sopia kirjallisesti erikseen, jolloin muutostöistä aiheutuvista kuluista vastaa asiakas.

Palveluntarjoaja vastaa palvelun tietoturvasta ja siitä, että palvelu täyttää alan yleiset tietoturvakäytännöt.

6. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas on velvollinen pitämään yhteystietonsa ja asiakkaan ensisijaisen kontaktihenkilön yhteystiedot ajan tasalla sekä ilmoittamaan viipymättä palveluntarjoajalle kirjallisesti, mikäli näissä, tai muissa olennaisissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Asiakas on vastuussa annettujen tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista palvelun rekisteröinnin tai käytön yhteydessä. Virheellisten tietojen antamisen seurauksena, palveluntarjoaja ei ole velvollinen tarjoamaan palvelua sopimuksen mukaisesti.

Asiakas on velvollinen antamaan palveluntarjoajalle kaikki kohtuulliset ja välttämättömät tiedot, suostumukset, sitoumukset ja valtuutukset sekä suorittamaan muut sellaiset toimet, jotka palveluntarjoaja kulloinkin määrittelee, kuten tarvittavat toimet asiakkaan järjestelmissä, jotta palveluntarjoaja voi tuottaa palvelun asiakkaalle. Antaessaan palveluntarjoajalle näitä tietoja, asiakas antaa palveluntarjoajalle oikeuden käsitellä näitä tietoja palvelun tuottamiseksi. Asiakas tiedostaa, että tällaisten velvoitteiden noudattamatta jättäminen voi viivästyttää tai estää palvelun tuottamisen. Palveluntarjoajalla on oikeus periä palveluun kohdistuvat maksut myös siltä ajalta, kun palvelua ei ole voitu toimittaa asiakkaasta johtuvasta syystä.

Asiakas on velvollinen pitämään tarjoamiaan tuotteita ja/tai palveluita koskevat tiedot ajan tasalla.

Asiakas toimii tuotteiden myyjänä tai tarjoajana ja vakuuttaa, että Loppukäyttäjän kanssa tehtävät sopimukset ovat sitovia voimassa olevan lain ja hyvän tavan mukaisia, mukaan lukien sen varmistaminen, että tarjottavat tuotteet ovat sallittuja voimassa olevan lainsäädännön nojalla ja hyvän tavan mukaisia. Asiakas vakuuttaa myös, että Loppukäyttäjän kanssa tehdyt sopimukset laitetaan täytäntöön ja myydyt tuotteet toimitetaan Loppukäyttäjäjille asiakkaan ja Loppukäyttäjän välisen sopimuksen mukaisesti. Lisäksi asiakas vakuuttaa, että tuotteiden markkinoinnissa noudatetaan hyvää tapaa ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Asiakas vastaa täysimääräisesti kaikista Loppukäyttäjän vaatimuksista näissä yleisissä sopimusehdoissa määritellyissä tapauksissa, virheen, viivästyksen ja muun sopimusrikkomuksen johdosta asiakkaan puolelta sekä mahdollisissa muissa Loppukäyttäjän reklamaatiotilanteissa.

Loppukäyttäjällä voi olla oikeus purkaa tuotteen kauppa ilmoittamalla myyntisopimuksen purkamisesta asiakkaalle. Myyntisopimuksen purkaminen voi tulla kysymykseen esimerkiksi, jos Asiakas ei toimita tilattua tuotetta, Loppukäyttäjä purkaa kaupan kuluttajansuojalain nojalla, myynti ei noudata hyvää kauppatapaa, tai jostain muusta perustellusta syystä.

Palveluntarjoaja ei tule asiakkaan ja Loppukäyttäjän välisen oikeustoimen tai vastaavaan prosessin osapuoleksi, eikä osallistu mihinkään kustannuksiin. Asiakkaan tulee viipymättä reagoida Loppukäyttäjän tekemiin myynnin riitautuksiin ja hoitaa mahdolliset takaisinveloitukset muun muassa maksutapojen asettamien määräysten mukaisesti.

Palveluntarjoaja ei palauta kauppiaalta perittyjä tai perittäviä komissioita maksutoimeksiantoon liittyen, vaikka myynti peruutettaisiin mistä syystä tahansa, joka syy ei ole palveluntarjoajan puolella.

Asiakas vastaa kaikista maksutapahtumiin liittyvistä maksunpalautuksista, sakoista ja muista maksuista, pois lukien palveluntarjoajasta johtuvat virheet, vaikka asiakkaalla olisi oikeus reklamoida tällaisesta maksutapojen tarjoajalle.

Asiakas sitoutuu solmimaan kolmansien kanssa palveluntarjoajan määrittelemät sopimukset tai sellaiset sitoutumukset, jotka mahdollistavat palvelun antamisen. Asiakas sitoutuu suorittamaan kaikki kustannukset tällaisiin kolmansien kanssa tehtäviin sopimuksiin liittyen. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, ettei palveluntarjoajalla ole mahdollisuutta neuvotella tai vaikuttaa tällaisten kolmansien sopimusten ehdoista tai muutoksista niihin.

Asiakas sitoutuu ottamaan kaiken riskin ja mahdollisen vahingon vastuun, joka voi aiheutua Loppukäyttäjän maksukyvyttömyydestä tai luottokelpoisuuden puutteesta. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin asiakkaan tai Loppukäyttäjän maksukyvystä eikä oikeustoimen tai vastaavan prosessin kohteena olevan tuotteen ominaisuuksista, virheistä, viivästyksestä tai toimittamatta jättämisestä. Tämän kappaleen määrittelemät vastuut ovat voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen eikä vastuuta voida rajoittaa sopimuksessa.

Asiakkaan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Loppukäyttäjän henkilötietoja ja muita tunnistamistietoja käsitellään noudattaen erityistä huolellisuutta sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä niin, että Loppukäyttäjän henkilö- ja tunnistetiedot säilyvät luottamuksellisina.

Asiakas ei saa luoda palvelun avulla omia palveluntarjoajan kanssa kilpailevia palveluita ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta.

7. Palvelun käyttö, ylläpito ja tuki

Asiakas vastaa yksin tuotteestaan, mukaan lukien sen määrittelystä, suunnittelusta, toteutuksesta, ylläpidosta ja erityisesti tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta. Asiakas vastaa myös tuotteen mahdollisista ikä-, kansalaisuus-, toimiala- tai toimivaltarajoituksista.

Palveluntarjoaja voi toimittaa asiakkaalle kirjallisia ohjeita tai määräyksiä palvelun käyttöön liittyen, joita asiakkaan on noudatettava. Asiakas on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalle mahdollisten vikojen etsimisestä aiheutuvat kustannukset, jos Asiakas ei ole noudattanut palveluntarjoajan antamia ohjeita tai määräyksiä.

Palveluntarjoaja ylläpitää palvelun käyttökunnossa ja antaa teknistä tukea sopimuksen mukaisesti ja korjaa palvelun mahdolliset virheet niin pian kuin mahdollista.

Palveluntarjoajan tavoitteena on, että palvelu on asiakkaan ja Loppukäyttäjän käytettävissä keskeytyksettä. Palveluntarjoaja tiedottaa palvelun saatavuuteen vaikuttavista merkittävistä huolto-, ylläpito- ja tukitoimista vähintään yhtä (1) viikkoa ennen ennakoitua katkosta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ilman ennakkoilmoitusta estää palvelun käyttö kiireellistä toimintaa vaativissa tilanteissa, kuten esim. tietoturvauhka tai luvattoman käytön epäily palvelussa.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu tämän käyttämien alihankkijoiden tai muiden sopimuskumppanien palveluiden tai tuotteiden häiriöistä (mukaan lukien esimerkiksi tietoliikenteen ja palvelimien häiriöt).

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään vahingosta, jotka johtuvat palvelun ollessa poissa käytettävistä ylläpito-, huolto- tai tukitoimenpiteiden vuoksi. Palveluntarjoajalla on mahdollisuus korvauksetta estää koko palvelun käyttö myös epäillessään, selvittäessään tai reagoidessaan luvattomiin tai laittomiin toimenpiteisiin palvelussa.

8. Maksut

Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle palvelusta ja sen käytöstä sovitut tai kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (ALV 0 %) ja kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero lisätään hintoihin laskutettaessa. Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron ja muut mahdolliset julkisoikeudelliset maksut.

Palveluntarjoajalla on aina oikeus muuttaa toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa esimerkiksi laskussa tai sähköpostitse. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa myös määräaikaisten sopimusten palvelujen hintoja alla tarkoitettuja muutoksia vastaavasti, jos: a) palveluun liittyvissä veroissa tai muissa viranomaisen määräämissä julkisissa maksuissa tapahtuu muutoksia; tai b) Palveluntarjoajan toimittamaan palveluun sisältyy kolmannen osapuolen Palveluntarjoajan alihankkijana tai muuna yhteistyökumppanina tuottamia palveluja, kuten lisensoituja palveluja, ja kyseinen kolmas osapuoli muuttaa hinnoitteluaan. Lisäksi Palveluntarjoajalla on aina oikeus muuttaa hintojaan, a) jos lainsäädännön muutos tai viranomaispäätös edellyttää muutosta, tai b) muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muututtua.

Jos hinnat nousevat tai muutokset ovat muutoin asiakkaalle vahingollisia, on asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Jos asiakas ei irtisano sopimusta, muuttuneet hinnat tulevat voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamana ajankohtana.

Jos Palveluntarjoaja on asiakkaan vaatimuksesta tehnyt ylitöitä tai erityisjärjestelyä vaatineita töitä, Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa näistä aiheutuneet lisäkustannukset.

Muut sopimukseen kuulumattomat palvelut ja työt veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

Maksuvelvollisuus alkaa palvelun toimituspäivästä. Koekäyttötilanteissa maksuvelvollisuus alkaa koekäyttöjakson päättymistä seuraavasta päivästä, jos sopimus jatkuu. Maksuvelvollisuus päättyy, kun sopimuksen irtisanomisaika tai määräaika päättyy.

9. Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja käsittelee asiakkaaseen liittyviä henkilötietoja rekisterinpitäjänä voidakseen tarjota asiakkaalle palveluja ja täyttää tämän sopimuksen mukaiset velvoitteet. Palveluntarjoaja toimii rekisterinpitäjänä kaikille tiedoille, jotka ovat välttämättömiä palvelun toteuttamiseen, riskienhallintaan, tai sovellettavien lakien ja muun sääntelyn noudattamiseksi. Palveluntarjoajan velvollisuuksista rekisterinpitäjänä on kerrottu tarkemmin erillissä tietosuojaselosteissa palveluntarjoajan verkkosivuilla.

Palveluntarjoaja käsittelee Loppukäyttäjän henkilötietoja asiakkaan puolesta palvelun tuottamista varten henkilötietojen käsittelijänä. Osapuolet ovat sopineet tarkemmin henkilötietojen käsittelystä näiden yleisten ehtojen liitteen henkilötietojen käsittelysopimuksessa. Henkilötietojen käsittelyn ehdot vastaavat tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä.

10. Luottamuksellisuus ja salassapito

Osapuolilla on velvollisuus käsitellä kaikkia palveluntarjoajan ja asiakkaan välistä sopimussuhdetta koskevia tietoja luottamuksellisina. Luottamuksellisen tiedon luovutus luovutuksensaajalle eli tiedon vastaanottavalle osapuolelle voi tapahtua suullisesti, sähköisesti, kirjallisesti tai jossain muussa muodossa.

Kumpikaan osapuoli ei saa paljastaa, hyödyntää, kopioida, muokata tai jakaa toisen osapuolen luottamuksellista tietoa, jollei sopimuksessa ole toisin sovittu.

Luottamuksellinen tieto tarkoittaa osapuolen hallussa olevaa suullisessa, sähköisessä tai muulla tavalla kirjallisessa muodossa olevaa tietoa, joka koskee toisen osapuolen tai tämän asiakkaan tai yhteistyökumppanin organisaatiota, työntekijöitä, liiketoimintaa, liikesalaisuuksia, tuotekehitys-, markkinointi- ja myyntisuunnitelmia, tuotteita tai niissä käytettyä tekniikkaa, kuten tietokannat, prosessit, ideat, keksinnöt, kaaviot ja menetelmät. Listaus ei ole tyhjentävä.

Luovutuksensaajan on sitouduttava:

 1. pitämään luovuttajan luovuttaman luottamuksellisen tiedon salassa,
 2. olemaan paljastamatta tai luovuttamatta luottamuksellista tietoa sopimuksen ulkopuolisille tahoille ja
 3. olemaan käyttämättä luottamuksellista tietoa tai aineistoa mihinkään muuhun kuin sopimuksessa sovitun yhteistyön edistämiseen.

Luottamuksellisena tietona ei pidetä tietoa, joka:

 1. on ollut luovutushetkellä yleisesti tunnettu, tai kyseiseen aiheeseen perehtyneelle asiantuntijalle itsestään selvää,
 2. on ollut ennen luovutushetkellä tiedon vastaanottavan osapuolen tiedossa ilman, että se on saatu toiselta osapuolelta,
 3. on ollut saatavilla julkisista lähteistä tai
 4. on tullut luovutushetken jälkeen yleisesti tunnetuksi, julkiseksi tai saataville muutoin kuin luovutuksensaajan sopimusrikkomuksen vuoksi

Palveluntarjoaja voi luovuttaa luottamuksellista tietoa viranomaisille viranomaisen pyynnöstä. Lisäksi sellaista tietoa ei ole pidettävä luottamuksellisena, jonka osapuoli on lainsäädännön tai tuomioistuimen päätöksen nojalla velvollinen ilmaisemaan. Osapuolet luovuttavat luottamuksellista tietoa vain siinä määrin kuin ne on tähän velvoitettu. Asiakkaan on ilmoitettava tällaisen tiedon luovuttamisesta.

11. Referenssit

Asiakas voi tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla ja palveluntarjoajan erikseen antaman ohjeistuksen mukaisesti käyttää palveluntarjoajan tavaramerkkejä ja tuotenimiä markkinoidessaan osapuolten yhteistyötä.

Mikäli ei ole erikseen muuta sovittu, palveluntarjoaja voi julkaista asiakkaan nimen ja käyttää asiakkaan nimeä markkinoinnissaan.

12. Vastuunrajoitus

Osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle kaikki tämän palvelun sopimuksen ja/tai sopimusten velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvat, vahinkoa kärsineen osapuolen osoittamat vahingot.

Palveluntarjoaja ei ole kuitenkaan vastuussa välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten menetetystä voitosta, tuloista, tiedoista, good will --arvosta, ulkopuolisten toimijoiden tarjoamien palveluiden kuluista eikä kolmansien osapuolten vaatimuksista, kanteista tai vahingoista.

Palveluntarjoajan vastuuta asiakkaalle aiheutuneista välittömistä vahingoista on rajattu seuraavasti:
(i) Palvelun virheestä johtuva Palveluntarjoajan vastuu on rajattu ensisijaisesti virheellisen palvelun korjaamiseen tai vaihtoehtoisesti virheellisesti suoritetun palvelun uudelleen suorittamiseen;
(ii) Jos kohdan (i) mukainen virheen korjaaminen tai palvelun uudelleen suorittaminen ei ole mahdollista tai Palveluntarjoajan arvion mukaan liiketaloudellisesti järkevää, on Palveluntarjoaja velvollinen korvaamaan asiakkaalle Palveluntarjoajan tuottamuksella aiheuttamat asiakkaan todistamat välittömät vahingot alla esitettävin rajoituksin;
(iii) Jos kyseessä on määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva toistuvaismaksuina laskutettava jatkuva palvelu, vahingonkorvauksen enimmäismäärä on virheellisen tai viivästyneen palvelun tai sen kyseisen osan laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kolmella (3);
(iv) Kertaluontoisten toimitusten osalta vahingonkorvauksen enimmäismäärä on kaksikymmentä (20) prosenttia sen tuotteen, palvelun tai sen osan arvonlisäverottomasta hinnasta, jonka toimittamisessa virhe tai viivästys on tapahtunut;
(v) Jos Palveluntarjoajalla on velvollisuus suorittaa erityistä kirjallisesti sovittua viivästyssakkoa, palvelutasosanktiota tai muuta hyvitystä, Palveluntarjoajalla on velvollisuus suorittaa lisäksi vahingonkorvausta vain siltä osin, kun vahingon määrä ylittää kyseisen viivästyssakon, palvelutasosanktion tai muun hyvityksen määrän, kuitenkin enintään tässä kohdassa 12 sovittujen vastuunrajoitusten mukaisesti.

Palveluntarjoajan yhteenlaskettu vastuu on rajoitettu maksimissaan kahteen tuhanteen euroon.

Mitkään sopimuksen vastuunrajoitukset eivät koske tilannetta, jossa vahinko on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella, tahallisella teolla tai tilannetta, jossa on jätetty noudattamatta sopimukseen liittyviä ehtoja. Vastuunrajoitukset eivät sovellu vahinkoihin, jotka johtuvat palveluntarjoajan tietosuojaa tai tietoturvaa koskevien lain asettamien velvoitteiden laiminlyönnistä tai vaatimuksista, jotka esitetään asiakkaalle palvelun immateriaalioikeuksiin liittyen.

Asiakas sitoutuu siihen, että asiakas on sopimuksen päättymisen jälkeenkin vastuussa kaikista maksuista palveluntarjoajalle.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä kohdassa selostettuja vastuunrajoituksia ei ole lueteltu tyhjentävällä tavalla, vaan myös kaikissa muissa kohdissa selostetut vastuunrajoitukset soveltuvat osapuolten väliseen sopimukseen.

13. Asiakkaan vakuutukset

Asiakas vakuuttaa, että tämän liiketoiminta on ollut ja on voimassa olevan lainsäädännön mukaista.

Asiakas vakuuttaa, että tällä on oikeus solmia tässä tarkoitettu sopimus ja noudattaa sitä. Asiakas vakuuttaa myös, ettei tämä ole parhaan kykynsä mukaan tietoinen mistään seikasta, jota se ei olisi jo palveluntarjoajalle ilmoittanut, josta tämän pitäisi olla tietoinen ja jolla olisi merkitystä sopimukseen. Lisäksi Asiakas vakuuttaa, ettei ole olemassa mitään vaatimuksia, haastetta, kannetta, oikeudenkäyntiä, välimiesmenettelyä, rikosprosessia tai muuta viranomaismenettelyä, vapaaehtoista riidanratkaisumenettelyä tai muuta sellaista tilaa tai menettelyä taikka tällaisen uhkaa, joka vaikuttaa asiakkaan liiketoimintaan tai luottokelpoisuuteen.

Asiakas sitoutuu puolustamaan palveluntarjoajaa ja vapauttamaan sen kaikesta vastuusta, vaatimuksista, kanteista, vahingoista, kuluista (mukaan lukien oikeudellisten asiantuntijoiden palkkiot), jotka on esitetty tai jotka uhkaavat tai jotka prosessit ovat jo käynnissä palveluntarjoajaa kohtaan, jotka johtuvat osapuolten välisen sopimuksen rikkomisesta. Mitkään vastuunrajoitukset eivät koske tätä vastuuta. Asiakas sitoutuu korvaamaan palveluntarjoajalle kaikki vahingot, kustannukset ja kulut, jotka johtuvat siitä, että tässä kohdassa kuvatussa prosessissa palveluntarjoaja joutuu suorittamaan jotakin tai menettämään jotakin. Asiakas ei saa solmia sovintoa tai tehdä muuta sellaista toimenpidettä ilman palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

Mikäli Asiakasta vastaan nostetaan kanne tai esitetään vaatimuksia sillä perusteella, että palveluntarjoajan toimittaman palvelun käyttäminen Suomessa loukkaa suojattua immateriaalioikeutta, asiakas huolehtii parhaaksi katsomallaan tavalla palveluntarjoajan puolustuksesta. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tehdä asiassa sopimusta tai muulla järjestelyllä sopia asiaa kanteen tai vaatimuksen esittäjän kanssa.

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty, taikka siitä, että palvelua käytetään yhdessä kolmannen osapuolen tai asiakkaan tuottaman tuotteen tai palvelun kanssa vastoin palveluntarjoaja antamia ohjeita.

14. Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei syyllisty sopimusrikkomukseen eikä joudu vastuuseen sellaisesta vahingosta, joka johtuu sellaisesta sopimuksen syntymisen jälkeen sattuneesta epätavallisesta ja poikkeuksellisesta tapahtumasta, joka estäisi sopimusvelvoitteen täyttämisen tai jonka tapahtuman estäminen edellyttäisi taloudellisesti tai muutoin kohtuuttomia toimenpiteitä todennäköisesti syntyvään vahinkoon verrattuna, ja jota osapuolen ei ole kohtuudella voinut edellyttää ottaneen huomioon sopimusta solmiessa ja joka on osapuolesta tai sen alihankkijasta riippumaton tapahtuma.

Edellä mainitun kaltaisena tapahtumana pidetään esimerkiksi sotatilaa, sotaan rinnastettavaa tapahtumaa, sotaharjoitusta, terroritekoa, kapinaa, maan sisäistä levottomuutta, viranomaisen suorittamaa pakko-ottoa tai takavarikkoa, tuonti- tai vientikieltoa, luonnonmullistusta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli tms. vahinkoa, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai energiajakelun keskeytystä tai häiriötä, työselkkausta tai tulipaloa tai muuta vaikutuksiltaan yhtä merkittävää ja epätavallista osapuolesta tai sen alihankkijasta riippumatonta syytä tai muuta osapuolen tai sen alihankkijan vaikutusvallan ulkopuolella olevaa estettä. Listaus ei ole tyhjentävä.

Palveluntarjoajan alihankkijasta, toimittajasta tai lisenssiantajasta johtuva palvelun estyminen tulkitaan olevan Palveluntarjoajalle ylivoimainen este, jos alihankinnan tai lisenssin kohteena olevaa palvelua tai suoritusta ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia, lisätyötä tai olennaista ajanhukkaa hankkia muualta tai toteuttaa muulla tavoin.

Osapuolen on viivyttelemättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä ja sen lakkaamisesta toiselle osapuolelle.

15. Aineettomat oikeudet

Sopimuksella ei siirretä olemassa olevia aineettomia oikeuksia, mukaan lukien immateriaalioikeuksia, osapuolelta toiselle. Asiakkaan aineiston omistusoikeus ja immateriaalioikeudet mukaan lukien oikeus muokata ja luovuttaa immateriaalioikeuksia kuuluvat asiakkaalle tai asiakkaan valtuuttamalle kolmannelle osapuolelle. Palveluun ja palveluntarjoajan toimintaan liittyvät kaikki immateriaalioikeudet mukaan lukien oikeus muokata ja luovuttaa immateriaalioikeuksia kuuluvat yksinomaan palveluntarjoajalle. Asiakkaalle ei anneta palveluun tai siihen liittyvään materiaaliin tai tietoon oikeuksia, paitsi mitä sopimuksessa on toisin määrätty. Tämän kappaleen ehtoja ei voida kumota sopimuksessa eikä liittämällä sopimukseen muita sopimusasiakirjoja.

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että sen toimittamat palvelut eivät loukkaa Suomessa sopimuskauden aikana voimassa olevia immateriaalioikeuksia. Jos tuotettuun palveluun liittyvä immateriaalioikeuden loukkaus tulee lainvoimaiseksi tai jos palveluntarjoaja katsoo loukkauksen todennäköiseksi, palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan hankkia omalla kustannuksellaan oikeuden palvelun tai sen osan käytön jatkamiseen, korvaa palvelua toisella vastaavalla tuotteella, jonka käyttö ei loukkaa edellä tarkoitettuja oikeuksia, tai muuttaa palvelua siten, ettei loukkausta enää tapahdu. Palveluntarjoajalla on tällöin myös oikeus lopettaa palvelun tuottaminen ilman irtisanomisaikaa. Palveluntarjoajan vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta rajoittuu tämän luvun mukaisiin toimenpiteisiin.

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelun markkinoinnissa ainoastaan palveluntarjoajan osoittamia palveluntarjoajan logoa, tavaramerkkiä ja kuvakkeita, palveluntarjoajan kulloinkin antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Mikäli muuta ei ole erikseen sovittu, palveluntarjoajalla on vastaavasti oikeus käyttää asiakkaan logoja, tavaramerkkejä, tuotenimiä ja kuvakkeita markkinoidessaan palvelua. Logojen, tavaramerkkien, tuotenimien ja kuvakkeiden käytössä osapuolen tulee noudattaa omistavan osapuolen antamia ohjeita.

Mikäli Asiakas tulee tietoiseksi palveluntarjoajan immateriaalioikeuksien loukkaamisesta, tulee asiakkaan ilmoittaa asiasta kirjallisesti palveluntarjoajalle. Mikäli Asiakas tulee tietoiseksi väitteistä, joiden mukaan palveluntarjoaja loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, tulee asiakkaan ilmoittaa asiasta kirjallisesti palveluntarjoajalle.

16. Sopimuksen päättäminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi, mikäli määräaikaisuudesta ei ole sovittu. Määräaikaisuuden päättyessä jatkuu sopimus määräaikaisena kahdentoista (12) kuukauden ajan, mikäli sopimusta ei irtisanota yhtä (1) kuukautta ennen määräaikaisuuden päättymistä.

Asiakas voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti palveluntarjoajalle. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen tapauksessa sopimuksen voimassaolo päättyy irtisanomisilmoituksen vastaanottopäivää seuraavan kalenterikuukauden lopussa.

Palveluntarjoaja voi vastaavasti irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti kauppiaalle ja sopimuksen voimassaolo päättyy irtisanomisilmoituksen vastaanottopäivää seuraavan kalenterikuukauden lopussa.

Palveluntarjoajalla on oikeus harkintansa mukaan ja rajoittamatta muita oikeuksiaan välittömästi purkaa sopimus tai pidättäytyä palvelun tarjoamisesta, mikäli:

 1. Asiakas olennaisella tavalla rikkoo tai jättää noudattamatta sopimuksen keskeistä ehtoa;
 2. Palveluntarjoaja epäilee, että palvelussa tapahtuu voimassa olevan lain vastaisia toimia, kuten tietomurto, rahanpesu, terrorismin rahoittaminen;
 3. Asiakas on antanut palveluntarjoajalle sopimuksen solmimishetkellä paikkansa pitämättömiä tai puutteellisia tietoja;
 4. Asiakas on siirtänyt sopimuksen kokonaan tai osittain kolmannelle taholle ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta;
 5. Asiakas muuttaa liiketoimintaansa tai toiminimensä ilmoittamatta tästä palveluntarjoajalle hyvissä ajoin;
 6. Palveluntarjoajan perustellun näkemyksen mukaan sopimussuhde asiakkaan kanssa vahingoittaisi palveluntarjoajaa tai sen mainetta taikka palveluntarjoajan sopimuskumppaneita;
 7. Palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että palvelua on käytetty lainvastaiseen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan;
 8. Asiakkaan maksu on myöhässä Palveluntarjoajan toimittamasta maksuhuomautuksesta huolimatta yli kolmekymmentä (30) päivää alkuperäisestä eräpäivästä;
 9. Asiakas haetaan tai Asiakas hakeutuu konkurssiin tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn tai Asiakas tulee muun vastaavan prosessin kohteeksi;
 10. Asiakas on maksukyvytön tai uhkaa tulla maksukyvyttömäksi; tai
 11. Sopimuksen tai voimassa olevan lain mukaan näin on toimittava

Palveluntarjoaja ilmoittaa sopimuksen purkamisesta tai palvelusta pidättäytymisestä asiakkaalle.

Sopimuksen päättyessä millä perusteella tahansa:

 1. kaikki asiakkaan oikeudet lakkaavat välittömästi ja asiakkaan on välittömästi lopetettava palvelun käyttö ja palautettava kaikki palveluntarjoajan materiaali ja muu omaisuus asiakkaan kustannuksella palveluntarjoajalle ja luotettavalla tavalla peruuttamattomasti tuhottava kaikki palautuskelvoton materiaali,
 2. Palveluntarjoaja lopettaa palvelun tarjoamisen asiakkaalle,
 3. Asiakas ilmoittaa välittömästi loppukäyttäjille ja muille palvelua mahdollisesti käyttäneille asiakkailleen palvelun tarjoamisen päättymisestä,
 4. osapuolet ovat edelleen vastuussa kaikista niistä velvoitteista, jotka oli suoritettu sopimuksen perusteella ennen kyseistä irtisanomista tai palvelun päättymistä,
 5. Asiakas on velvollinen välittömästi sopimuksen päättyessä lopettamaan palveluntarjoajan omistamien merkkien käytön ja/tai esittämisen.

Sopimuksen päättyessä asiakkaalle mahdollisesti palautettaville maksuille ei makseta korkoa. Jos asiakas päättää sopimuksen, etukäteen maksettuja maksuja ei palauteta. Palvelun käyttöönottoon liittyviä maksuja ei palauteta.

Asiakas huolehtii ja vastaa siitä, että asiakas kopioi tai tulostaa järjestelmästä siihen tallentamansa tiedot tarvitsemassaan laajuudessa ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden päätyttyä Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa järjestelmästä asiakkaan niihin tallentamat tiedot eikä Palveluntarjoajalla ole sen jälkeen velvollisuutta palauttaa asiakkaan järjestelmiin tallentamia tietoja.

17. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ja riitaisuudet ratkaistaan ensi sijassa neuvotteluteitse. Tästä sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riidat ratkaistaan lopullisesti Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

18. Yleisten sopimusehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Nämä yleiset sopimusehdot tulevat voimaan välittömästi ja ovat voimassa toistaiseksi. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan voimassa oleviin ja uusien asiakkaiden kanssa solmittaviin sopimuksiin.

Palveluntarjoaja voi muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja ja muita sopimukseen liittyviä asiakirjoja. Asiakkaalle tiedotetaan uusista yleisistä sopimusehdoista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen niiden voimaantuloa esimerkiksi laskussa. Kun ehtoja on muutettu asiakkaan vahingoksi, asiakkaalla on oikeus yhden (1) kuukauden kuluessa muutosilmoituksesta irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantuloon.

Palveluntarjoaja voi olla velvollinen tekemään sopimukseen muutoksia myös joko lainmuutoksen tai viranomaisen päätöksen johdosta.

Nämä yleiset ehdot ovat soveltuvin osin voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen, mm. erityisesti vastuunrajoitusta (12. kohta) ja aineettomia oikeuksia (15. kohta) koskevat kohdat.

19. Sopimuksen sisältö ja asiakirjojen soveltamisjärjestys

Sopimus muodostaa kaiken asiasta sovitun ja kumoaa kaikki sopimusta koskevat aikaisemmat osapuolten väliset suulliset ja kirjalliset sitoumukset. Jokainen liite ja siihen liittyvä mahdollinen alaliite on erottamaton osa sopimusta.

Mikäli sopimuksessa tai siihen liitettyjen asiakirjojen välillä todetaan ristiriita, etusijajärjestys on siten, että pienemmällä numerolla merkittyä asiakirjaa sovelletaan ensin:

 1. Yleiset sopimusehdot (tämä asiakirja)
 2. Sopimus henkilötietojen käsittelystä
 3. Hinnasto

Jonkin sopimusehdon pätemättömyys ei aiheuta muiden sopimusehtojen pätemättömyyttä.

Näiden yleisten ehtojen edellä mainitut liitteet löytyvät palvelun verkkosivuilta.